Privacyverklaring

                        Koninklijke

  Carambole  Biljartclub  D.L.S.  Roeselare

                                                                                                              

                                                                                    PRIVACY BELEID B.C. D.L.S.                                                                         

                                                       

 Algemeen Cbc DLS Roeselare  hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Cbc DLS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;  verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;  geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren. Als  cbc DLS   zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Cbc DLS Roeselare pa Baliestraat 1 8800 ROESELARE Dewaele.verhamme@gmail.com:

 

 Waarom verwerken wij persoonsgegevens? Je persoonsgegevens worden door cbc DLS  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van cbc DLS  - Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen - versturen mededelingen - mogelijkheid te bieden aan de leden tot afspraken maken ivm spelen van clubmatchen  Welke gegevens verwerken we? Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit ……..

Wij verwerken nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksuele oriëntatie.


 Wie verwerkt de gegevens? De gegevens worden verwerkt door volgende personen • Bestuursleden van de vereniging.


 Verstrekking aan derden De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden door het clublid, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EER (Europese Economische Ruimte).


 Minderjarigen Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


 Bewaartermijn Cbc DLS  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Cbc DLS  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan   1  jaar na het laatste gebruik *Beveiliging van de gegevens Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking . Ledenlijst met alle gegevens is enkel bereikbaar door de bestuursleden ( beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord  ) . Telkenjare wordt aan de leden een aangepaste lijst  met telefoonnummer en emailadres bezorgt teneinde de mogelijkheid te bieden aan de leden om afspraken te kunnen maken in het kader van het spelen van clubwedstrijden. Leden die wensen dat hun gegevens niet op deze lijst worden opgenomen, nemen hiervoor contact op met een der bestuursleden.

Alle personen die namens  Cbc DLS  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


 Je rechten omtrent je gegevens Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.  Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


 Klachten Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


 Wijziging privacyverklaring Cbc DLS  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde Op 17/6/18